LG P9037R3SM 8 kg Semi Automatic Washing Machine

This is 1000 rpm semi automatic washing machine for the family of 4. Power consumption:360 watt.
LG P9037R3SM 8 kg Semi Automatic Washing Machine

LG P9037R3SM 8 kg Semi Automatic Washing Machine

LG P9037R3SM 8 kg Semi Automatic Washing Machine

LG P9037R3SM 8 kg Semi Automatic Washing Machine

LG P9037R3SM 8 kg Semi Automatic Washing Machine

LG P9037R3SM 8 kg Semi Automatic Washing Machine